Welcome to Gambaru
Only invited users can experience new Gambaru

Registration succeeded!
An invitation code will be sent to you soon.

What will you do white waiting for invitation?

Let's take a look on all job postings on Gambaru!

Amanotes

Sign in to viewQuantity: 1
 • Learning and leisure budget. Free Music classes. Monthly team building
 • Working from home policy. Performance bonus. Global focus.
10 days ago
Agile  2 yearsMobile Application Testing  2 yearsAPI Testing  2 years
Scrum  2 yearsPostman  2 yearsUIUX Desgin  2 yearsAutomation Testing  2 yearsKatalon  2 years

Huuk

Sign in to viewQuantity: 1
 • Opportunities to develop your career. English environment.
 • Working from home policy. Global focus.
26 days ago
Cloud Engineer  3 yearsServerless Computing  3 yearsAWS (Devops)  3 years
Docker  2 yearsPython  1 year

Huuk

Sign in to viewQuantity: 1
 • Opportunities to develop your career. English environment.
 • Working from home policy. Global focus.
26 days ago
Java  2 yearsAWS  2 yearsGolang  2 years
C#  2 yearsDocker  2 yearsPython  2 yearsNodejs  2 years

Amanotes

Sign in to viewQuantity: 1
 • Learning and leisure budget. Free Music classes. Monthly team building
 • Working from home policy. Performance bonus. Global focus.
1 months ago
AWS  4 yearsPython  4 yearsData Modeling  4 years
Reactjs  3 yearsJavascript  3 yearsLinux  3 yearsAzure Data Lake  3 yearsSQL  4 years
 • 2 like(s)
 • 89 view(s)

Tool này sẽ cho biết % matching giữa yêu cầu công việc và các kỹ năng trong hồ sơ ứng viên (càng cao thì ứng viên càng phù hợp với công việc bạn đang tuyển)


 • 1 like(s)
 • 27 view(s)

Huuk sở hữu một nền tảng ứng dụng được coi là mô hình lai giữa Social network thuần tính giải trí, chia sẻ và Social commerce tập trung vào mua bán. 


 • 2 like(s)
 • 66 view(s)

Điều tôi ấn tượng nhất về Amanotes chính là những thành tích chói sáng của họ trong lĩnh vực âm nhạc công nghệ