2 Result backend-developer found

  • 1 like(s)
  • 2528 view(s)

Mọi thứ bạn thấy trên website đều được xây dựng bằng front end development (đôi khi còn được gọi là front end web development) – và những người đứng đằng sau nó là: front end developer.


  • 0 like(s)
  • 2858 view(s)

Backend Development đề cập tới việc phát triển ở phía máy chủ. Nó tập trung vào cơ sở dữ liệu, scripting, kiến trúc website. Nó bao gồm các hoạt động đằng sau (behind-the-scene) xảy ra khi thực hiện bất kỳ hành động nào trên website.