1 Result chaos-engineering found

  • 0 like(s)
  • 1050 view(s)

Chaos Engineering là việc bảo vệ các ứng dụng của bạn khỏi sự hỗn loạn đang tồn tại trên production bằng cách đưa chúng vào tình trạng hỗn loạn một cách có kiểm soát.