2 Result ci-cd found

  • 1 like(s)
  • 1745 view(s)

CI / CD là giải pháp cho các vấn đề tích hợp mã mới có thể gây khó khăn cho đội ngũ phát triển và vận hành (hay còn gọi là “địa ngục tích hợp”).


  • 0 like(s)
  • 556 view(s)

Tại VN, Monorepo là chủ đề được kha khá các developer quan tâm, tìm hiểu, tuy nhiên hầu hết chỉ là trên lý thuyết, chưa có sự chia sẻ nào mang tính thực tế.