2 Result cryptocurrency found

  • 0 like(s)
  • 493 view(s)

Tactic, một công ty khởi nghiệp giúp các doanh nghiệp quản lý – và đơn giản hóa – tài chính tiền điện tử (cryptocurrency finance), đang bất ngờ nổi lên với 2,6 triệu đô la vốn đầu tư.


  • 2 like(s)
  • 4672 view(s)

Cách tạo một smart contract (hợp đồng thông minh) nhỏ để lưu trữ và truy xuất dữ liệu trên Ethereum blockchain và tạo một web app cho phép truy cập và thay đổi dữ liệu trên Smart Contract này.