2 Result data-analyst found

  • 5 like(s)
  • 1886 view(s)

Nhưng bạn nào trái ngành học Data Analyst ra đi xin việc sẽ biết cái khổ khi tìm đỏ mắt không ai tuyển, có offer thì lương chưa được 10 triệu


  • 2 like(s)
  • 1845 view(s)

DataOps là một tập hợp các phương pháp thực hành, chuẩn mực văn hóa và các mô thức kiến trúc giúp cho các chuyên gia dữ liệu phân phối giá trị một cách nhanh chóng.