4 Result data-scientist found

  • 0 like(s)
  • 161 view(s)

Một data engineer (kỹ sư dữ liệu) giống như một con dao đa năng Thụy Sĩ trong không gian dữ liệ


  • 0 like(s)
  • 1259 view(s)

Lĩnh vực Khoa học Dữ liệu (Data Science) luôn được xếp hạng là công việc số 1 và trong số các công việc được trả lương cao nhất trên thế giới.


  • 0 like(s)
  • 759 view(s)

Who is the Full-stack data scientist? They are general scientists with the job of an engineer and work on each phase of the data science lifecycle. A full-stack data scientist’s scope of work includes every component of a data science business initiative, from problem identification, training, to deploying machine learning models that benefit stakeholders. So: […]


  • 2 like(s)
  • 145 view(s)

DataOps là một tập hợp các phương pháp thực hành, chuẩn mực văn hóa và các mô thức kiến trúc giúp cho các chuyên gia dữ liệu phân phối giá trị một cách nhanh chóng.