1 Result dataops-engineer found

  • 2 like(s)
  • 1845 view(s)

DataOps là một tập hợp các phương pháp thực hành, chuẩn mực văn hóa và các mô thức kiến trúc giúp cho các chuyên gia dữ liệu phân phối giá trị một cách nhanh chóng.