2 Result devops found

  • 1 like(s)
  • 7586 view(s)

MLOps là một tập hợp các phương pháp hợp tác và giao tiếp giữa các nhà khoa học dữ liệu và các chuyên gia vận hành.


  • 0 like(s)
  • 1479 view(s)

Công việc của DevOps được cho là mang lại rất nhiều lợi ích trong chu trình phát triển phần mềm. Thế nhưng, bạn có biết sự cộng tác này bắt nguồn từ đâu, tại sao lại có và cuộc hành trình DevOps hướng đến sẽ như thế nào không?