5 Result front-end-developers found

  • 0 like(s)
  • 1419 view(s)

The very last days of the year are a time for us to look back on the journey we have gone through and the achievements we have achieved during the past year. 👨‍💻Who will you become in the next 5, or 10 years? Will you be an expert Front-end Developer or Project Manager? 👨‍💻Have you […]


  • 1 like(s)
  • 2528 view(s)

Mọi thứ bạn thấy trên website đều được xây dựng bằng front end development (đôi khi còn được gọi là front end web development) – và những người đứng đằng sau nó là: front end developer.


  • 0 like(s)
  • 2858 view(s)

Backend Development đề cập tới việc phát triển ở phía máy chủ. Nó tập trung vào cơ sở dữ liệu, scripting, kiến trúc website. Nó bao gồm các hoạt động đằng sau (behind-the-scene) xảy ra khi thực hiện bất kỳ hành động nào trên website.


  • 1 like(s)
  • 1444 view(s)

CSS là một trong những nền tảng cơ bản của lập trình web. Tuy nhiên, để hiểu thấu đáo về cách vận hành CSS lại không hề đơn giản.


  • 0 like(s)
  • 1646 view(s)

Mời bạn cùng Gambaru khám phá một số công cụ giúp giải quyết các thách thức trong quá trình lập trình web front-end và đồng thời đảm bảo tăng năng suất làm việc nhé.