1 Result full-stack-developer found

  • 0 like(s)
  • 2210 view(s)

Full-stack developer là một kỹ sư (engineer) có thể xử lý tất cả các việc như cơ sở dữ liệu, máy chủ, thiết kế hệ thống và khách hàng.