1 Result kiem-thu-don-vi found

  • 0 like(s)
  • 2915 view(s)

Quy trình testing bao gồm nhiều bước kiểm thử. Kiểm thử đơn vị (Unit testing) là mức kiểm thử đầu tiên nhưng giữ vai trò không kém phần quan trọng đảm bảo sản phẩm phần mềm chất lượng đến tay người dùng.