1 Result kien-truc-su-phan-mem found

  • 0 like(s)
  • 182 view(s)

Software Architect (Kiến trúc sư phần mềm) là các thành viên cấp cao trong nhóm phát triển phần mềm. Cần có thời gian và kinh nghiệm để trở thành một software architect.