1 Result ky-su-phan-mem found

  • 1 like(s)
  • 2673 view(s)

Kỹ thuật phần mềm (software engineering) là việc áp dụng các khái niệm kỹ thuật vào phát triển phần mềm. Mục tiêu chính của nó là tạo ra, cải tiến và bảo trì phần mềm.