3 Result machine-learning found

  • 0 like(s)
  • 1437 view(s)

ML Engineer là những lập trình viên thành thạo về kỹ thuật, những người chuyên nghiên cứu, xây dựng và thiết kế phần mềm tự chạy để tự động hóa các mô hình dự đoán.


  • 0 like(s)
  • 2971 view(s)

Cùng khám phá những gì AI Engineer làm, loại kỹ năng họ cần và cách bạn có thể bắt đầu với A.I. con đường sự nghiệp kỹ thuật.


  • 0 like(s)
  • 11964 view(s)

Data labeling có thể đề cập đến các tác vụ bao gồm gắn thẻ dữ liệu, chú thích, phân loại, kiểm duyệt, phiên âm hoặc xử lý