1 Result phan-mem-nhung found

  • 0 like(s)
  • 2604 view(s)

Các ứng dụng phần mềm nhúng (embedded software application) là chương trình chuyên dụng trong các thiết bị không phải PC – để điều khiển các chức năng cụ thể của thiết bị.