2 Result qa found

  • 1 like(s)
  • 7708 view(s)

Quality Assurance trong Software testing được định nghĩa là một thủ tục để đảm bảo chất lượng của các sản phẩm hoặc dịch vụ phần mềm do một tổ chức cung cấp cho khách hàng.


  • 0 like(s)
  • 2836 view(s)

Kiểm thử tự động ngày càng được chú trọng bởi tính bền vững của nó. Quả thực, Selenium và WebDriver của Selenium đang là một trong những xu thế hàng đầu.