1 Result qc found

  • 1 like(s)
  • 7709 view(s)

Quality Assurance trong Software testing được định nghĩa là một thủ tục để đảm bảo chất lượng của các sản phẩm hoặc dịch vụ phần mềm do một tổ chức cung cấp cho khách hàng.