1 Result ruby-koans found

  • 2 like(s)
  • 2551 view(s)

Ruby on Rails (đôi khi là RoR) là khung ứng dụng web mã nguồn mở phổ biến nhất. Bạn có thể sử dụng Rails để giúp bạn xây dựng các ứng dụng, từ đơn giản đến phức tạp, không có giới hạn nào cho những gì bạn có thể làm với Rails!