2 Result ruby-on-rails found

  • 2 like(s)
  • 2551 view(s)

Ruby on Rails (đôi khi là RoR) là khung ứng dụng web mã nguồn mở phổ biến nhất. Bạn có thể sử dụng Rails để giúp bạn xây dựng các ứng dụng, từ đơn giản đến phức tạp, không có giới hạn nào cho những gì bạn có thể làm với Rails!


  • 0 like(s)
  • 1070 view(s)

Gambaru mời bạn theo dõi bài viết trên Medium của Krzysztof Kempiński, 1 lập trình viên Ruby on Rails, iOS và Elixir về những kỹ năng ông cho là quan trọng một Junior Ruby on Rails Dev cần trau dồi