3 Result software-engineering found

  • 0 like(s)
  • 2498 view(s)

Principal Software Engineer là một vai trò cấp cao trong lĩnh vực công nghệ phần mềm (software engineering). Các cá nhân trong vai trò này thường có nhiều kinh nghiệm và chuyên môn về phát triển, kiến trúc và thiết kế phần mềm.


  • 0 like(s)
  • 1143 view(s)

Thiết kế hệ thống liên quan đến việc hiểu các ràng buộc theo đó hệ thống phải thực hiện chức năng của nó, các chức năng được yêu cầu là gì và những thuộc tính nào của hệ thống là quan trọng để giữ liên quan đến tất cả các thuộc tính khác.


  • 1 like(s)
  • 2674 view(s)

Kỹ thuật phần mềm (software engineering) là việc áp dụng các khái niệm kỹ thuật vào phát triển phần mềm. Mục tiêu chính của nó là tạo ra, cải tiến và bảo trì phần mềm.