1 Result system-design found

  • 0 like(s)
  • 1131 view(s)

Thiết kế hệ thống liên quan đến việc hiểu các ràng buộc theo đó hệ thống phải thực hiện chức năng của nó, các chức năng được yêu cầu là gì và những thuộc tính nào của hệ thống là quan trọng để giữ liên quan đến tất cả các thuộc tính khác.