3 Result testing found

  • 0 like(s)
  • 2915 view(s)

Quy trình testing bao gồm nhiều bước kiểm thử. Kiểm thử đơn vị (Unit testing) là mức kiểm thử đầu tiên nhưng giữ vai trò không kém phần quan trọng đảm bảo sản phẩm phần mềm chất lượng đến tay người dùng.


  • 0 like(s)
  • 1287 view(s)

Viết unit test là một phần quan trọng của quá trình phát triển phần mềm bởi khi làm chính xác và hiệu quả, bạn có thể giảm đáng kể số lượng bug và đẩy nhanh tiến độ công việc.


  • 0 like(s)
  • 2836 view(s)

Kiểm thử tự động ngày càng được chú trọng bởi tính bền vững của nó. Quả thực, Selenium và WebDriver của Selenium đang là một trong những xu thế hàng đầu.