TE#04 | Graph Development Fundamentals


Chủ đề lần này sẽ được dẫn dắt bởi Thầy Hiển, tiến sĩ và giảng viên chính, với hơn 13 năm kinh nghiệm giảng dạy tại trường Đại học Công nghệ Thông tin (UIT), các môn học do Thầy Hiển đứng lớp tập trung vào lĩnh vực AI, Knowledge Representation, Knowledge Engineering & Machine Learning…

Techical Event #04: Graph Development Fundamentals
Techical Event #04: Graph Development Fundamentals