1 Result bridge-system-engineer found

  • 1 like(s)
  • 1317 view(s)

BrSE là viết tắt của Bridge System Engineer, tức là Kỹ sư cầu nối, có nhiệm vụ kết nối Team kỹ thuật của công ty với Khách hàng đảm bảo sự thông hiểu giữa hai bên để quá trình hợp tác thuận lợi…